thinkphp5医院诊所专用微信预约挂号系统.

云约CRM预约挂号系统,本系统基于thinkphp5框架开发,好用方便专用的预约挂号系统。病人自助预约挂号排号。

本系统后台出诊,前台自助预约排号,支持阿里云短信接口,发送预约提醒。

 

安装环境 apache2.4 +php5.6+ mysql5.5/5.6 +redis(支持高并发)

 

1.预约挂号管理系统

后台图片

 

 

 

 

 

PC前台

 

 

移动端:

预约流程图

医院门诊预约挂号管理系统

 

 

 

加密授权版: (1300

开源授权版: (5800

演示: http://yyghxt.yycrm.com.cn/admin             admin 123456

程序终生授权包安装(只对当前授权过域名/IP如有"更换/修改"另收费)注: 一次买断

安装环境 apache2.4 +php5.6+ mysql5.5/5.6 +redis(支持高并发)

 

上一产品: 没有了

下一产品: 医疗(咨询+ 登记+回访)预约管理系统